Thai Hospital insurance person 55 years old

ห่วงรัก พรีเมียร์

พิเศษสำหรับ คุณผู้หญิง อายุ 55 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ปี

หากคุณรัก และห่วงใยใครสักคน . . . ส่งต่อสายใยแห่งความผูกพันถึงคนที่คุณรักด้วย . . . แบบประกัน “ห่วงรัก” เพื่อเป็นประกันชีวิตที่ให้
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จนถึงอายุ 90 ปี ด้วยการชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปี

ความคุ้มครอง
สัญญาประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์
สัญญาเพิ่มเติม
ยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพฯ(1) (***)
การประกันภัยอุบัติเหตุ แบบ อบ.2 (**)
บันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ 2 (**)
สุขภาพ 2011 (*,**)
รวมชําระเบี้ยประกันภัยรายปี งวดละ
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
500,000

500,000
50,000
50,000
3,000

If your interested in this insurance cover Contact:
victor(@)getaway.services with your details and our Thai agent will contact you A.S.P.

งวดละ (บาท)
17,880

0
350
68
27,395
45,693

 
* เบี้ยประกันภัยนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุที่กําหนด
ผู้เอาประกันภัยจะต้องชําระเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุ และเมื่ออายุสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยจะถูกปรับให้สูงขึ้น
ตามช่วงอายุที่กําหนดไว้ และอาจปรับตามประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนของแต่ละบุคคล
หรือปรับตามอัตราที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะได้รับอนุมัติจากสํานักงาน คปภ.
** ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัยที่ระบุข้างต้น
*** แถมฟรี
เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ(ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ใบคำขอแบบมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจาก (ข้อใดข้อหนึ่ง) ผลประโยชน์ (บาท)
1. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (สัญญาหลัก) 500,000
2. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ (สัญญาหลัก+อบ.2) 550,000
3. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุทวีผล * (สัญญาหลัก+อบ.2) 600,000
4. เสียชีวิตโดยถูกฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (สัญญาหลัก+ฆจ.2) 550,000
*กรณีอุบัติเหตุทวีผล ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือไฟไหม้โรง
มหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใด

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่
เงินครบกำหนดสัญญา 500,000

ผลประโยชน์ด้านการกู้ยืมเงิน
1. ท่านสามารถกู้เงิน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 ไปใช้ในยามขัดสนได้ไม่เกิน 136,350 บาท
2. ท่านสามารถกู้เงิน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 20 ไปใช้ในยามขัดสนได้ไม่เกิน 326,700 บาท

ผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุอบ.2 เงินทดแทน (บาท)
1. สูญเสียมือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองข้าง หรือรวมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป 50,000
2. สูญเสียมือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงหนึ่งข้าง 30,000
3. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 12,500
4. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง รับเงินทดแทน สัปดาห์ละ 300
5. ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน รับเงินทดแทนรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 100
ความคุ้มครองตามรายการที่ 4 และ 5 รวมกันไม่เกิน 52 สัปดาห์
6. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับเงินเลี้ยงชีพ รายปี ไม่เกิน 10 ปี ปีละ 5,000
ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินทดแทนตามข้อ 4 และ/หรือ ข้อ 5 รวมกันเป็นเวลา 52 สัปดาห์แล้ว
7. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 150
กรณีอุบัติเหตุทวีผล ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือไฟไหม้โรง
มหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใด จะได้รับความคุ้มครองตามรายการที่ 1 – 6 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (ฆจ.2)
คุ้มครองสูญเสียอวัยวะ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากถูกฆาตกรรม หรือจลาจล เท่ากับกรณีอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีประกันสุขภาพ 2011 จำนวนเงินผลประโยชน์
(ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) ที่ชดเชยสูงสุด(บาท)
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 3,000
2. ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 10 วัน) 6,000
ทั้งนี้ ค่าห้องตามข้อ 1. และข้อ 2. รวมกันแล้ว สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 30,000
4. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 10,000
5. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 1,000
6. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (ตามที่จ่ายจริง) 35,000
7. ค่าแพทย์วิสัญญี (ตามที่จ่ายจริง) 10,000
8. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 4,500
9. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 72 ชั่วโมง) 10,000
ค่าชดเชยตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. รวมกันสูงสุด 489,500
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ หรือการเจ็บป่วยจากโรคร้าย
แรง 8 โรค ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
ในกรณีที่มีการทำสัญญาประกันภัยต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ปี บริษัทจะไม่นำเงื่อนไขระยะเวลา 30 วัน และ 120 วันดังกล่าว มาเป็นข้อสงวนสิทธิ์สำหรับ
ปีต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีการขาดส่งการชำระเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.)
หากบริษัทพิจารณาท่านเข้าร่วมโครงการด้วยการชำระเบี้ยประกันในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ บริษัทแถมฟรีความคุ้มครองยกเว้นเบี้ยประกันภัย
ของสัญญาประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ ที่ทุนประกัน 500,000 บาท แต่เมื่อรวมทุนประกันของกรมธรรม์ทุกฉบับแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท กรณีที่
ท่านทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

“กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า”

หมายเหตุ
– เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์
– การนําส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต
มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ(ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรม
สรรพากรกำหนด
– ใบเสนอขายนี้แสดงจํานวนเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย และการพิจารณารับประกันของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เงื่อนไข
1. กรณีผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ผลประโยชน์ข้างต้นจะถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
2. ระยะเวลาผ่อนผันชําระเบี้ยประกันภัย 60 วัน
3. บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของการประกันภัย ซึ่งสัญญาประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่สัญญานั้นเริ่มมีผลบังคับ
4. บริษัทจะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย